Home » Regiony dla biznesu » Polska Wschodnia zmienia się dla biznesu
regiony dla biznesu

Polska Wschodnia zmienia się dla biznesu

Adam Hamryszczak
Adam Hamryszczak
Fot.: mr.gov.pl

Jakie inwestycje mają kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski Wschodniej?

Adam Hamryszczak

Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Jednym z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. Planu Morawieckiego, jest dynamiczny i harmonijny rozwój całego kraju, dlatego szczególną uwagę poświęcamy makroregionowi Polski Wschodniej. Znak firmowy tego rządu, czyli rozwój zrównoważony realizujemy m.in. poprzez wspieranie biznesu, dobierając odpowiednie narzędzia. Wzrost innowacyjności i przedsiębiorczości oraz nową jakość Polski Wschodniej pobudzamy także dzięki funduszom krajowym, jak i regionalnym programom operacyjnym oraz programom współpracy transgranicznej.

W ostatnich latach w Polsce Wschodniej zaszło wiele pozytywnych zmian. Makroregion odrobił około 1/5 dystansu rozwojowego w stosunku do średniej dla wszystkich regionów Unii Europejskiej. Dla porównania, w 2006 r. PKB per capita wyniosło tu 37 proc., w 2014 roku natomiast już 48 proc. średniej unijnej. To miedzy innymi dzięki znacznym inwestycjom unijnym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na tym terenie zaszły ogromne zmiany strukturalne.

Ogromne znaczenie dla rozwoju Polski Wschodniej mają także inwestycje poprawiające dostępność transportową w regionie. Kluczową rolę w tym zakresie ma budowa szlaku Via Karpatia, który połączy Litwę z Grecją, przecinając Polskę na odcinku 700 kilometrów oraz modernizacja Wschodniej Magistrali Kolejowej, która przyspieszy połączenia funkcjonujące pomiędzy miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej.

Tempa nabiera także budowa szlaku Via Baltica, który ułatwi szybki dojazd nie tylko na Litwę, Łotwę i Estonię, ale również poprawi skomunikowanie wschodniej części Mazur oraz Suwalszczyzny. Dostępność transportową regionu poprawi również modernizacja polskiego odcinka, prowadzącej z Berlina przez Warszawę, aż do Helsinek trasy kolejowej Rail Baltica.

Polska Wschodnia zmienia się dla biznesu i warto tu inwestować. Swój potencjał buduje na takich atutach, jak np. bliskość rynków zagranicznych Europy Środkowo-Wschodniej, rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze, czy sprawnie działające instytucje otoczenia biznesu.

Wachlarz działań, który został zaproponowany przedsiębiorcom z Polski Wschodniej jest naprawdę bardzo szeroki. W obecnie realizowanym Programie Polska Wschodnia do dyspozycji przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i PKP PLK S.A. jest ponad 2 mld euro. Bezpośrednio wspieramy przedsiębiorców, dając im odpowiednie narzędzia i środki do założenia lub rozwinięcia istniejącej już działalności. Wspieramy start-upy – dedykujemy im osobne działanie Platformy startowe dla nowych pomysłów – oraz firmy, które już funkcjonują na rynku i chcą wdrażać innowacje produktowe, czy zmiany dotyczące wzornictwa i nowoczesnego designu. Koncentrujemy się również na internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Są to firmy bardziej dojrzałe, które dobrze czują się na rynku krajowym i chcą zdobywać rynki zagraniczne.

Wyzwania na najbliższe lata, czyli zwiększenie wydatków na badania i rozwój, innowacyjność i przedsiębiorczość znalazły odzwierciedlenie także w regionalnych programach operacyjnych. W ramach RPO na działania skierowane na tworzenie i rozwój firm oraz otoczenie biznesu przeznaczona została kwota 6,6 mld euro. Wsparcie w ramach polityki spójności 2014-2020 jest w dużej mierze skoncentrowane na sektorze MŚP i dopasowane do potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw, wynikających z inteligentnych specjalizacji oraz regionalnych potencjałów.

Wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wschodniej oferuje także projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka. To instrument wsparcia stworzony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z myślą o przedsiębiorcach działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju, a jego łączny budżet wynosi 200 mln zł.

W powszechnym przekonaniu innowacje to domena większych firm z dużych miast. Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej udowadniają jednak, że tak być nie musi. Polska Wschodnia to miejsce przyjazne dla rozwoju biznesu i z potencjałem do dalszego zwiększania swojej atrakcyjności inwestycyjnej.

Next article