Skip to main content
Home » Transformacja energetyczna » Dyrektywy UE przyspieszają wdrażanie OZE
Transformacja energetyczna

Dyrektywy UE przyspieszają wdrażanie OZE

Aleksander Tretyn

Pawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Z energią o prawie”. Doświadczenie z zakresu energetyki zdobywał m.in. w kancelariach prawnych, a także podmiotach związanych z rozwijaniem lądowych i morskich projektów energetyki odnawialnej.

Rozwój zielonej energetyki przyczyni się do wzrostu popularności na polskim rynku umów typu PPA. Największym wyzwaniem prawnym dla sektora OZE pozostaje niestabilna legislacja.


Jakie kluczowe aspekty prawne powinny uwzględniać firmy przy negocjowaniu i zawieraniu umów na zakup energii (PPA)?      

Przedsiębiorcy zawierający umowę PPA powinni zwrócić szczególną uwagę na formułę kształtującą ceny energii oraz jej składniki bazowe. Ponadto warto aby umowa jasno określała zobowiązania obu stron, tak aby te zobowiązania wpisywały się w potencjalnie zmieniające się regulacje na rynku energetycznym oraz by strony mogły łatwo dostosować zobowiązania do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego. Rynek jest niezwykle dynamiczny, niektóre sytuacje trudno przewidzieć w momencie zawierania takiej umowy. Kolejna kwestia dotyczy wyłączeń instalacji OZE, z którymi coraz częściej się mierzymy szczególnie w okresach letnich. Warto więc w umowie zabezpieczyć się i określić zasady postępowania w takich przypadkach.

W jaki sposób zmieniające się regulacje prawne mogą wpłynąć na korzyści i ryzyka związane z umowami PPA dla przedsiębiorstw?

Zmiany prawne mogą wpłynąć na rynek umów PPA w dwojaki sposób. Mówimy tu bowiem o zmianach prawnych bezpośrednich – czyli takich, które bezpośrednio będą oddziaływały na rynek umów PPA, oraz o zmianach prawnych pośrednich – czyli tych, które w szerszym kontekście mogą wpłynąć na kształt i przyszłość umów PPA. Do zmian bezpośrednich wpływających na rynek umów PPA możemy zaliczyć m.in. zmiany legislacyjne na poziomie unijnym, które będą zachęcały do zawierania nowych umów PPA.

Do zmian pośrednich możemy zaliczyć m.in. regulacje dotyczące budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Możliwości lokalizacji tych elektrowni w obecnym stanie prawnym są ograniczone – ustawa pozwala budować elektrownie wiatrowe min. 700 m od zabudowy. W przypadku zmiany tej regulacji na min. 500 m od zabudowy nie tylko zwiększy nam się potencjał dla nowych elektrowni wiatrowych, ale będzie to niosło za sobą również zwiększenie potencjału na nowe umowy typu PPA.

Jakie wyzwania prawne napotykają firmy w Polsce w kontekście transformacji energetycznej?

Największym wyzwaniem prawnym jest niestabilna legislacja, która przekłada się na nieprzewidywalność rynku. Inwestorzy i przedsiębiorcy sami radzą sobie z wieloma problemami, jednak czasami w kwestiach regulacyjnych są bezsilni. To właśnie niestabilne, długotrwałe procesy legislacyjne tworzą ogrom nowych wyzwań dla firm. Ustawy, które mają odpowiadać za regulację danego  zagadnienia, są wprowadzane albo zbyt szybko, przez co trzeba je później nowelizować i dopracowywać, albo są procedowane zbyt długo, co przekłada się na spowolnienie procesu transformacji energetycznej

Jakie są Pana prognozy dotyczące wpływu aktualnych regulacji prawnych na przyszłość polskiego sektora energetycznego?

Myślę, że będziemy cały czas szli w stronę zmian, które będą wspierały rozwój energetyki odnawialnej. Unijne dyrektywy RED II i RED III są impulsem do rozwoju OZE i zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w naszym krajowym miksie energetycznym. Państwowe regulacje muszą te zmiany wspierać, a zapisy wspomnianych dyrektyw stopniowo są i  będą wdrażane do naszego krajowego systemu prawnego. Możemy powiedzieć, że odbiorcy indywidualni popierają kierunek zmian w stronę energetyki odnawialnej. Widzimy to po rosnącym zainteresowaniu fotowoltaiką, bo już ponad 2/3 mocy zainstalowanej w tym segmencie OZE, to właśnie prosumenci. Łącznie to już ponad 11 GW mocy zainstalowanej w instalacjach prosumenckich i z roku na rok ta wartość rośnie. Coraz częściej również przedsiębiorcy i przemysł energochłonny chcą korzystać z zielonej energii w swoich procesach produkcyjnych. Większy udział firm w transformacji energetycznej do dobry prognostyk na przyszłość.

Next article